JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga projekta za dodjelu sredstava vaninstitucionalnim partnerima FIGAP II programa

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga projekta za dodjelu sredstava vaninstitucionalnim partnerima FIGAP II programa

Na osnovu Posebnog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, i Švedske, koju zastupa švedska Međunarodna razvojna agencija za saradnju, za podršku provođenju programa FIGAP II (2017–2021) od 21. 2. 2018. godine i Supsidijarnog sporazuma između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Gender centraCentar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine od 24. 10. 2018. godine, te Pravila o organizaciji i radu FIGAP II Programa, od 18. 6. 2019. godine, a u skladu sa Godišnjim planom rada FIGAP II Programa za 2021. godinu, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:


JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga projekta za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vaninstitucionalnim partnerima FIGAP II programa) u transverzalnoj oblasti unapređenja položaja višestruko marginaliziranih grupa žena i muškaraca pripadnika/ca romske nacionalne manjine, kroz provođenje promotivnih aktivnosti i kampanja za podizanje svijesti javnosti u pogledu nasilja nad ženama i nasilja u porodici kao kršenju ljudskih prava, uključujući i konkretne poruke upućene dječacima i muškarcima o njihovoj odgovornosti u pogledu prevencije i ukidanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici


O FIGAP II Programu

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2021), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Vizija FIGAP II Programa je da javne odluke (politika, budžet i pružanje usluga) unaprijede socio-ekonomske uslove za muškarce i žene, djevojčice i dječake podjednako, a da bi to postigli, potrebno je ostvariti standardiziran pristup integriranja načela ravnopravnosti spolova u BiH kroz provedbu transparentnog, odgovornog, pravednog i inkluzivnog FIGAP II Programa u razdoblju od 2018. do 2021. godine.

Grant sredstva NVO-ima za projekat u transverzalnoj oblasti GAP BiH/FIGAP II u 2021. godini
Ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2021. godinu je 5.000,00 KM, što je ujedno očekivani iznos za projektni prijedlog.

Očekivani početak realizacije projekta je novembar 2021. godine, a maksimalno trajanje projektnog ciklusa je do 31. januara 2022. godine.

Pravo podnošenja zahtjeva
Projektni prijedlozi će biti uzeti u obzir za finansiranje ako vaninstitucionalni partner zadovoljava sljedeće opšte uslove:

Vaninstitucionalni partner je upisan u sudski registar ili drugi registar prema važećim zakonima;
Vaninstitucionalni partner djeluje u oblasti ravnopravnosti spolova i/ili zaštite ženskih ljudskih prava, ili u okviru djelatnosti postoji prostor za promovisanje i primjenu standarda ravnopravnosti spolova (cijeni se na osnovu statuta i drugih akata vaninstitucionalnog partnera);
Vaninstitucionalni partner ima ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta;
Vaninstitucionalni partner ne obavlja poslove iz djelokruga tijela javne uprave;
Vaninstitucionalni partner vodi transparentno finansijsko poslovanje;
Djelatnost vaninstitucionalnog partnera nije finansirana posebnim propisima i ne finansira se u cijelosti iz drugih izvora.
Sredstva se neće dodjeljivati vaninstitucionalnim partnerima čija se djelatnost finansira po posebnim propisima, ogranci, podružnice i slični organizacioni oblici, strukovna udruženja, udruženja čiji je osnivač politička stranka.


Kriteriji za odabir projekta/projekata
Sljedeći kriteriji se koriste pri evaluaciji prijedloga projekata i oni predstavljaju i smjernice za definiranje glavnog i posebnih ciljeva prijedloga projekta:

Projekat će doprinijeti sistemskoj održivosti rezultata GAP BiH 2018-2022.
Jasno definisan opći i posebni cilj projekta koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva FIGAP II programa.
Jasno definisani rezultati projekta sa predviđenim aktivnostima, u skladu sa indikatorima FIGAP II programa.
Jasno definisane ciljne grupe i njihove stvarne potrebe sa aspekta ravnopravnosti spolova.
Iskustvo i/ili opredijeljenost za rad u oblasti ravnopravnosti spolova.
Doprinos promociji ravnopravnosti spolova i podizanju svijesti javnosti o tematici vezanoj za ravnopravnost spolova među krajnjim korisnicima.
Postojanje saradnje i partnerstva sa gender institucionalnim mehanizmima u BiH.
Razvijanje institucionalne i vaninstitucionalne saradnje i partnerstva (između institucija i NVO-a) na unapređenju ravnopravnosti spolova.
Pored navedenih kriterija, prednost će se dati nevladinoj organizaciji koja:

projektni prijedlog fokusira na poboljšanje položaja žena i muškaraca pripadnika/ca romske nacionalne manjine kroz provođenje promotivnih aktivnosti i kampanja za podizanje svijesti javnosti u pogledu nasilja nad ženama i nasilja u porodici kao kršenju ljudskih prava, uključujući i konkretne poruke upućene dječacima i muškarcima o njihovoj odgovornosti u pogledu prevencije i ukidanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici (veza: GAP BiH 2018-2022, Strateški cilj 1, prioritetna oblast 1. Sprečavanje i suzbijanje nasilja na osnovu spola, uključujući nasilje u porodici, kao i trgovinu ljudima – mjera I.1.8.).
se aktivno bavi unapređenjem položaja višestruko marginaliziranih grupa žena i muškaraca pripadnika/ca romske nacionalne manjine na području Federacije Bosne i Hercegovine, te je uključena u aktivnosti ženskih romskih mreža.
Dokumentacija i način dostavljanja
Vaninstitucionalni partneri su dužni da prilože sljedeću dokumentaciju:

Ovjeren i potpisan obrazac za prijavu projekta sa budžetom (koji je u prilogu „Priručnika za dodjelu sredstava/grantova“ iz FIGAP II Programa);
Izvod iz sudskog registra ili drugog registra, ne stariji od 6 mjeseci;
Potvrda o poreskoj registraciji (JIB);
Dokaz o izmirenim porezima za prethodnu godinu;
Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog računa;
Kopija Statuta ili akta o osnivanju;
CV projektnog tima (svake osobe pojedinačno);
Narativni izvještaj o radu vaninstitucionalnog partnera za prethodnu godinu;
Bilansa stanja i Bilansa uspjeha za prethodnu godinu;
Izjava o partnerstvu potpisana i ovjerena od strane svih partnera u projektu- ako je to relevantno ;
Pismo namjere ili Odluka o finansijskoj podršci drugih donatora za sufinansiranje projekta, ako je to relevantno
Vaninstitucionalni partneri su dužni da do potpisivanja Ugovora prilože ovjerene kopije i/ili originale navedene dokumentacije. Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi navedenu dokumentaciju, gubi pravo na korištenje grant-sredstava i ugovorni organ može donijeti odluku da će ista biti dodijeljena narednom (nižerangiranom) aplikantu na rang-listi.


Projektni prijedlozi se podnose isključivo na prijavnom obrascu za projektne prijedloge za vaninstitucionalne partere FIGAP II Programa, koji je sastavni dio „Priručnika za dodjelu sredstava/grantova“ u okviru FIGAP II Programa. Projektni prijedlozi moraju biti podneseni na jednom od jezika u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Svi listovi moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi moraju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju podnosioca projekta. Projektni prijedlozi se dostavljaju u skladu sa projektnom dokumentacijom i moraju biti računarski obrađeni i projekat mora biti dostavljen u štampanoj i u elektronskoj formi na protokol@gcfbih.gov.ba . Prijedlog projekta se dostavlja u originalu i dvije (2) kopije, na kojima će jasno pisati: “ORIGINAL PROJEKTA” i “KOPIJA PROJEKTA”. Original projekta i kopije trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom, imenom i adresom podnosioca, na kojoj će stajati: „PRIJEDLOG PROJEKTA ZA FIGAP II PROGRAM – NE TVARATI”.

Projektni prijedlozi sa svom dodatnom dokumentacijom moraju biti dostavljeni preporučenom poštom ili na protokol Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine tokom radnih dana (ponedeljak – petak, od 09h do 14h) na adresu Gender Centra Federacije BiH, ulica Put života 2, 71000 Sarajevo, kao i elektronska verzija na protokol@gcfbih.gov.ba , najkasnije do 08.11.2021. godine.

Sva potrebna dokumentacija kao i dodatne informacije se mogu pronaći na web stranici https://www.gcfbih.gov.ba/ , te se također mogu preuzeti radnim danima od 09h do 14h u prostorijama Gender Centra Federacije BiH, ulica Put života 2, 71000 Sarajevo.

Finansijski podržano iz sredstava FIGAP II programa

Program podržava Kraljevina Švedska, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.“

Priručnika za dodjelu sredstava/grantova_ PRIRUCNIK O DODJELI SREDSTAVA FIGAP II_

Prijavni obrasc za projektne prijedloge za vaninstitucionalne partere FIGAP II Programa_PRIJAVNI OBRAZAC_FIGAP

Javni poziv_ Javni poziv


Preuzeto sa: www.gcfbih.gov.ba/javni-poziv-12/

No Comments

Post A Comment