Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

 Rok prijave 24.10.2023


Krajnji rok za prijave: 24.10.2023.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:

1/01 Pripravnik sa završenim mašinskim fakultetom, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj;
1/02 Pripravnik sa završenim saobraćajnim fakultetom, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj;
1/03 Pripravnik sa završenim elektrotehničkim fakultetom ili drugim fakultetom informatičkog smjera ili smjera informacionih tehnologija, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj;
1/04 Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj.Dokumenti

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), člana 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika visoke stručne spreme broj: 04-34-2-2470/23 od 22. 9. 2023. godine, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

U MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA

BOSNE I HERCEGOVINE

I PRIPRAVNICI

1/01 Pripravnik sa završenim mašinskim fakultetom, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj;

1/02 Pripravnik sa završenim saobraćajnim fakultetom, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj;

1/03 Pripravnik sa završenim elektrotehničkim fakultetom ili drugim fakultetom informatičkog smjera ili smjera informacionih tehnologija, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj;

1/04 Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja navedenog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj.

Opis poslova i radnih zadataka:
Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

II UVJETI ZA PRIJEM

1. Za prijem u radni odnos, pripravnik mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

– da ima navršenih 18 godina života;

– da je državljanin Bosne i Hercegovine;

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena kazna zatvora za krivično djelo propisano krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine;

– da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

2. Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– završen odgovarajući fakultet, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja odgovarajućeg fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova;

– da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon stjecanja visoke stručne spreme.

III TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos pripravnika zasniva se na period od jedne (1) godine.

IV POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom, koju su svojeručno potpisali, dostaviti ovjerene kopije slјedećih dokumenata:

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa);
Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena kod nadležnog općinskog organa i ne starija od tri mjeseca);
Diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;
Dokaz da nema ostvaren radni staž nakon stjecanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne (1) godine ili više što dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice sa podacima o radnom stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili potvrdom PIO-a da nije registriran u matičnoj evidenciji zaposlenih.
Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), jer u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Procedura izbora:
Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i pravovremene podliježu provjeri znanja koju, u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos, provodi Komisija za izbor pripravnika.

O mjestu i datumu provjere kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj internetskoj stranici Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

Prijava sa biografijom, adresom, kontakt telefonom te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, može se dostaviti najkasnije do 24.10.2023. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Zgrada prijateljstva između Grčke i BiH

Trg Bosne i Hercegovine 3

71 000 Sarajevo

sa naznakom „Javni oglas za prijem pripravnika – NE OTVARAJ“

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment