Objavljeni konkursi za projekte u oblasti kulture

Objavljeni konkursi za projekte u oblasti kulture

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi Republike Srpske za 2022. godinu i Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u 2022. godini.

U skladu sa Pravilnikom o postupku izbora i načinu sufinansiranju programa i projekata u kulturi Republike Srpske, raspisano je devet pojedinačnih konkursa iz oblasti kulture i umjetnosti koji se odnose na pozorišnu umjetnost, književne manifestacije, izdavačku djelatnost, muzičku i muzičko-scensku umjetnost, vizuelnu i multimedijalnu umjetnost, kulturno nasljeđe, projekte kulturno – umjetničko društava i ansambala narodnih igara i pjesama, program rada reprezentativnih strukovnih udruženja, te na kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina Republike Srpske.

Pravo podnošenja prijava na javni konkurs imaju pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti na teritoriji Republike Srpske, kao i javne ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, i to isključivo sa projektima za koje je planirano više izvora finansiranja, vodeći pri tom računa da predviđeno sufinansiranje od strane Ministarstva prosvjete i kulture ne prelazi 80 odsto od ukupnog budžeta projekta.

Procjenu, stručno vrednovanje i bodovanje prijavljenih projekata, na osnovu posebnih kriterijuma propisanih za svaku oblast posebno te odredbi o načinu bodovanja projekata, vršiće stručne komisije koje će imenovati ministar prosvjete i kulture.

Podnosioci prijava svu potrebnu dokumentaciju treba da dostave u skladu sa odredbama svakog pojedinačnog konkursa i na obrascima koje je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Svi konkursi, uz obavezne prateće obrasce za prijavu te obrasce za procjenu kvaliteta prijavljenih projekata, dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (www.vladars.net).

Konkursi ostaju otvoreni 30 dana od dana objavljivanja u Nezavisnim novinama, odnosno do 20. maja 2022. godine.

Preuzeto sa: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

No Comments

Post A Comment