Online seminar “Praktična primjena novog kontnog okvira”

Online seminar “Praktična primjena novog kontnog okvira”

Zbog izrazito velikog interesa za učešće na online seminaru PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA, Revicon je otvorio prijave za 14. i 15.12.2021.

Revicon računovodstveni kutak

NOVI DVODNEVNI ONLINE SEMINAR

PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA

14. i 15.12.2021. NOVI TERMIN!

Zbog izrazito velikog interesa za učešće na online seminaru PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA, Revicon je otvorio prijave za 14. i 15.12.2021.

Imajući u vidu sve ono što nas čeka u narednom periodu, Revicon nastavlja sa nizom seminara na temu “Novi Kontni okvir i njegova primjena”. Nakon što smo vam, uz prethodni seminar, već pripremili NOVI ANALITIČKI KONTNI PLAN sa ŠEMOM PREKNJIŽAVANJA na dan 01. 01. 2022., sljedeći korak je priprema i prezentacija našeg novog priručnika PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA, sa praktičnim primjerima knjiženja za sve vrste imovine, obaveza, prihoda, rashoda, kapitala…, uključujući i razradu novih pojmova i novih grupa konta iz novog Kontnog okvira, a sve to uz neophodna prateća pojašnjenja i obrazloženja zasnovana na novom Pravilniku i relevantnim važećim MRS/MSFI.

Uz stalni Reviconov tim savjetnika, predavači će i ovaj put biti Vama već poznate kolege od struke i nauke, a učesnici seminara će, uz odgovore na sva pitanja, prvi dobiti i našu novu knjigu PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA.

Seminarski materijal: NOVA KNJIGA “PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA”

 • osnovne napomene po klasama i grupama konta
 • pozivi na Pravilnik i važeće Standarde
 • praktični primjeri knjiženja
 • prateća pojašnjenja, obrazloženja, savjeti…

PROGRAM:

PRELAZAK NA NOVI KONTNI OKVIR

 • pojašnjenja novih pojmova
 • prenos stanja sa konta koja se gase
 • donos stanja na konta koja su nova

NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

 • praćenje po modelu troška sticanja
 • praćenje po modelu revalorizacije
 • efekti na bilans stanja i bilans uspjeha

NEMATERIJALNA IMOVINA

 • novi tretman ulaganja u tuđu imovinu
 • pravila praćenja nematerijalne imovine
 • efekti na bilans stanja i bilans uspjeha

INVESTICIJSKE NEKRETNINE I BIOLOŠKA IMOVINA

 • praćenje po fer vrijednosti
 • praćenje po trošku sticanja
 • efekti na bilans stanja i bilans uspjeha

IMOVINA S PRAVOM KORIŠTENJA

 • evidentiranje i amortizacija unajmljene imovine
 • prateći finansijski rashodi iz osnova najma
 • efekti na bilans stanja i bilans uspjeha

DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA

 • nova kategorizacija po MSFI 9
 • dugoročni finansijski plasmani
 • ostala dugoročna finansijska imovina
 • efekti na bilans stanja i bilans uspjeha

ZALIHE: stara/nova pravila

OSTALA TEKUĆA IMOVINA I POTRAŽIVANJA

 • kratkoročna finansijska imovina i potraživanja
 • derivatna finansijska imovina

OBAVEZE

 • dugoročne i kratkoročne, po vrstama
 • finansijske obaveze
 • derivatne finansijske obaveze
 • ostale obaveze iz poslovanja

REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA

ODGOĐENA POREZNA IMOVINA / OBAVEZE

RASHODI I GUBICI: po svim osnovama

PRIHODI I DOBICI: po svim osnovama

KAPITAL

 • vlasnički kapital i rezerve
 • revalorizacijske rezerve
 • dobit i gubitak

RAZLIKE KOD PRIMJENE MSFI ZA MSS

 • za stavke kod kojih te razlike postoje

ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: dva dana, od 10:00 do 13:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 130 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 150 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 130 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 150 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • knjigu PRIMJENA NOVOG KONTNOG OKVIRA
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Marko Jokić i Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

akta.ba

No Comments

Post A Comment