Poziv za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“

Poziv za prijave na Program podrške za mlade istraživače „Istraživački inkubator“

CREDI objavljuje poziv za prijavu mladih istraživača za Program podrške Istraživački inkubator. Cilj ovog programa je da podrži istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH. Program podrške je u prvoj polovini 2021. godine prvi put implementiran i uspješno je završen rad sa prvom generacijom polaznika o čemu više informacija možete saznati na www.inquire.ba.

O InQuire Istraživačkom inkubatoru

Istraživački inkubator je program podrške studentima postdiplomskih studija sa univerziteta u BiH, kao i drugim istraživačima, gdje polaznici kroz seriju praktičnih radionica stiču praktično znanje o izradi metodologije istraživanja u oblastima društvenih nauka i rade na vlastitom prijedlogu projekta. Kao rezultat programa, svaki polaznik će imati detaljno razrađen prijedlog istraživanja, koji može koristiti za svoj magistrarski/doktorski studij i/ili za apliciranje na pozive za finansiranje istraživanja. Polaznici koji budu izabrani da učestvuju u programu Istraživački inkubator će, pored serije radionica, dobiti pristup podacima u okviru Arhive podataka iz društvenih nauka u Bosni i Hercegovini – DASS-BiH, pristup stručnoj literaturi, pristup bazama istraživačkih pitanja relevantnih za donošenje politika u BiH (Research Question Bank) koji su definisani kroz saradnju CREDI-a sa institucijama i međunarodnim organizacijama, pristup softverima i drugim alatima za istraživanje (poput mikrosimulacijskih modela). Ukupni troškovi programa po polazniku iznose 2.000 KM. Način i uslovi prijave na program su opisani u daljem tekstu poziva. Zainteresirani kandidati mogu aplicirati i na program stipendiranja, a detalje možete pronaći u nastavku teksta.

Istraživački inkubator je dio InQuire mreže, kroz koju će polaznici osim podrške u dizajniranju prijedloga istraživanja, imati mogućnost da uspostave saradnju sa institucijama i donatorima kao potencijalnim korisnicima rezultata njihovih istraživanja u toku implementacije samog programa. Konačno, izabrani polaznici ostavaruju pogodnosti za korištenje odjela za prikupljanje primarnih podataka, učešće na treninzima iz specifičnih metoda istraživanja prilagođenih potrebama polaznika, kao i mogućnost angažovanja profesora s vodećih svjetskih univerziteta kao savjetnika (ko-mentora), a u skladu sa dogovorom sa svakim kandidatom pojedinačno.

Uslovi za prijavu

Aplikanti trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Studenti su II ili III ciklusa studija ili su prethodno završili II ciklus studija na nekom od univerziteta u BiH. Prednost imaju studenti partnerskih univerziteta (više informacija na www.dass.credi.ba)
 • Dostupni su da prisustvuju  programu u narednoj akademskoj 2021/2022 godini u Sarajevu ili on-line
 • Prijavili su se na program slanjem Cv-a, motivacionog pisma i prijedloga projekta ukoliko se ne prijavljuju za program stipendiranja, ili slanjem CV-a i motivacionog pisma ukoliko se prijavljuju na program stipendiranja.

Program stipendiranja

Svim zainteresiranim kandidatima CREDI je obezbijedio program stipendiranja koji ima za cilj da kroz praktični angažman omogući mladim istraživačima da razviju svoje vještine i primjene stečeno znanje. Cilj programa stipendiranja je da podržimo razvoj istraživačke infrastrukture i ojačamo kapacitete mladih istraživača koji će biti dijelom našeg tima za implementaciju budućih projekata. Kroz program stipendiranja je omogućeno 50% sufinansiranja troškova programa, dok je preostalih 50% finansiranja troškova moguće ostvariti angažmanom na projektima CREDI centra. Kandidati koji su zainteresirani za program stipendiranja mogu birati između sljedećih ponuđenih tema, uz obrazloženje resursa koji su kandidatima ponuđeni za rad na navedenoj temi:

 1. Neusklađenost obrazovanja i tržišta rada

Tražimo kandidate koji su zainteresirani za istraživanja neusklađenosti između obrazovanja i tržišta rada (skills mismatch, skills anticipation, school to work transition, etc.), i koji bi imali priliku da na projektima CREDI centra rade na prognoziranju potreba za zanimanjima, analizama tracer studija, reformama obrazovnih programa. Kandidati koji su zainteresirani za istraživanje ove teme će dobiti pristup modelu prognoziranja tržišta rada kojeg razvijamo u CREDI-u, administrativnim i anketnim podacima, te sarađivati s vodećim ekspertima i institutima iz oblasti tržišta rada u EU.

 • Mladi na tržištu rada, položaj i prava mladih u društvu

Tražimo kandidate koji su zainteresirani za istraživanja iz oblasti položaja mladih u BiH, a specifično na teme kojima se bavi CREDI, poput položaja mladih na tržištu rada, migracija mladih ljudi, obrazovanja, itd. Kandidati koji su zainteresirani za istraživanje ove teme će dobiti pristup anketnim podacima prikupljenim putem Panela za mlade, pristup mreži omladinskih organizacija, te priliku za saradnju s međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

 • Zakon o radu, definisanje plata na osnovu troškova života

Tražimo kandidate koji su zainteresirani za istraživanja podataka iz WageIndicator baza podataka, i koji bi imali priliku da na projektima CREDI centra rade na ovim temama, te na pružanju usluga iz oblasti plata i ugovornih odnosa kompanijama u regionu. Kandidati koji su zainteresirani za istraživanje ove teme će dobiti pristup globalnoj bazi podataka WageIndicator, podacima iz drugih izvora za BiH, mreži partnerskih instituta u svijetu, priliku za studijskim boravcima na partnerskim institutima, te priliku za saradnju s institucijama u BiH.

 • Arhiviranje podataka iz društvenih istraživanja i principi otvorene nauke

Tražimo kandidate koji su zainteresirani za pitanja arhiviranja digitalnih podataka, te promociji prakse otvorenog pristupa podacima. Kandidati koji su zainteresirani za istraživanje ove teme će dobiti pristup DASS-BiH arhivi (pravnici i bibliotekari) i OpenAIRE mreži, te imati priliku za angažman na projektima CREDI centra iz oblasti arhiviranja podataka iz društvenih nauka.

 • Migracije i tržište nekretnina

Tražimo kandidate koji su zainteresirani za istraživanja iz oblasti migracija, a koji bi u okviru CREDI centra i WB-MIGNET mreže radili na projektima iz oblasti migracija. Kandidati koji su zainteresirani za istraživanje ove teme će dobiti pristup podacima u Migracionom observatoriju, pristup WB-MIGNET mreži, pristup modelu procjene cijena nekretnina, te priliku za studijske boravke na partnerskim institutima.

 • Prognoziranje demografskih trendova

Tražimo kandidate koji su zainteresirani za istraživanja demografskih kretanja u BiH, a koji bi u okviru CREDI centra radili na razvoju modela prognoziranja demografskih trendova čiji bi rezultati bili uključeni u druge modele CREDI centra u oblastima tržišta rada ili socijalnih politika (npr. za reformu penzionog sistema). Kandidati koji su zainteresirani za istraživanje ove teme će dobiti pristup administrativnim podacima, pristup BiHMOD-u, te mogućnost studijskih posjeta partnerskim institutima.

 • Izmjene stope PDV-a

Tražimo kandidate koji su zainteresirani za istraživanja iz oblasti porezne politike, posebno PDV-a, kako bismo BiHMOD proširili na indirektne poreze i radili na procjenama efekata promjene stope PDV-a. Kandidati koji su zainteresirani za istraživanje ove teme će dobiti pristup BiHMOD modelu, obuke iz programiranja, pristup institutima iz Euromod mreže, te priliku da sarađuju s institucijama u BiH.

 • Vještine potrebne za zelenu transformaciju

Tražimo kandidate koji su zainteresirani za istraživanja okoliša i zelene transformacije, s posebnim fokusom na vještine potrebne za zelenu transformaciju, kako bi u okviru CREDI centra radili na procjenama efekata i potreba za novim vještinama za zelene industrije. Kandidati koji su zainteresirani za istraživanje ove teme će dobiti pristup alatu za karijerno usmjeravanje, modelima prognoziranja potreba za zanimanjima, te priliku za studijske boravke na partnerskim institutima.

 • Istraživanje nejednakosti

Tražimo kandidate koji su zainteresirani za istraživanja nejednakosti (u platama, prihodima ili bogatstvu, spolnoj, etničkoj ili okolišnoj, itd.), korištenjem BiHMOD modela i WIID baze podataka. Kandidati koji su zainteresirani za istraživanje ove teme će dobiti pristup BiHMOD-u i potrebnim podacima, te pristup svjetskoj mreži instituta iz oblasti istraživanja nejednakosti s kojima sarađujemo.

 1. Rad sa velikim podacima (eng. Big data) na teme migracija, tržišta rada

Tražimo kandidate koji su zainteresirani za istraživanja iz oblasti na kojima CREDI radi (npr. tržište rada, migracije, itd.), s fokusom na metode analize ovih tema korištenjem velikih podataka. Kandidati koji su zainteresirani za istraživanje ove teme će dobiti pristup odgovarajućim bazama podataka i odgovarajuće obuke za analizu velikih podataka, te priliku za studijske posjete partnerskim institutima.

Kandidati mogu predložiti specifična istraživačka pitanja u okviru gore navedenih tema. Takođe, kandidati mogu predložiti i istraživačka pitanja koje kombinuju više predloženih tema. Konačno, oni kandidati koji žele da istražuju teme iz drugih oblasti, slobodni su da predlože svoju ideju ili istraživačko pitanje, s tim da ne ulaze u izbor za stipendiranje.

Kriteriji selekcije

Svi kandidati koji apliciraju za program stipendiranja će ostvariti pravo na učešće u programu bez obzira na broj aplikacija za određenu temu, a na osnovu pregleda motivacionog pisma i obrazloženog pristupa u istraživanju izabrane teme, po mogućnosti sa specificiranjem ključnog istraživačkog pitanja. Kandidati koji apliciraju sa već odabranom temom, a koja nije predložena u okviru tema u programu stipendiranja, će biti izabrani na osnovu pregleda motivacionog pisma i dostavljenog prijedloga projekta na osnovu relevantnosti teme za programska područja CREDI-a, te na osnovu kvaliteta i atraktivnosti predloženog pristupa.

Način prijave

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati svoje prijave do 31.10.2021., na e-mail adresu inquire@credi.ba. Prijava treba sadržavati CV i motivaciono pismo ukoliko se prijavljujete na program stipendiranja u kojem je potrebno ukratko obrazložiti zašto je izabrana određena tema i na koji način se planira analizirati. Ukoliko se prijavljujete za učešće u programu bez učešća u programu stipendiranja potrebno je da dostavite CV, motivaciono pismo i kratki prijedlog projekta koji objašnjava ideju, svrhu i korisnike predloženog istraživanja. Svi kandidati koji upute aplikaciju bit će obaviješteni o prijemu iste. Za sve dodatne informacije o načinu prijave možete nas kontaktirati na inquire@credi.ba ili putem telefona na 033/205-859. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u obzir.

No Comments

Post A Comment