REC d.o.o. organizuje jednodnevnu RADIONICU i WEBINAR iz pod nazivom: UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA U RADNOJ SREDINI

REC d.o.o. organizuje jednodnevnu RADIONICU i WEBINAR iz pod nazivom: UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA U RADNOJ SREDINI

Sarajevo – 15. 12. 2021. – Hotel “Hollywood” – 09:30

Webinar (pregled snimka seminara) – 20. 12. 2021. – 10:00

Konflikti u radnom okruženju nastaju na relaciji: poslodavac – radnik; pretpostavljeni – radnik; radnik – radnik, radnik – klijent. Različite vrste konflikata i njihovo rješavanje regulišu se zakonima o radu ili nekim drugim posebnim zakonima koju uređuju ovu oblast i omogućavaju pravnu zaštitu za radnike.

Postoji niz različitih oblika pritisaka ili odnosa koji produciraju potencijalne konflikte, kao što je: neopravdano uskraćivanje informacija ili namjerno davanje pogrešnih informacija, postavljanje kratkih rokova za izvršavanje poslova i neosnovano opterećenje radnika na radnim zadacima ili dodjeljivanje neadekvatnih poslova koji nisu u skladu sa stručnom spremom radnika. Stalno omalovažavanje rezultata rada radnika, prikupljanje i obrada podataka o porodičnom i bračnom statusu, te o planiranju porodice, kao i neosnovano uskraćivanje prava po osnovu rada, i sve druge radnje koje imaju za cilj ili predstavljaju ugrožavanje dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja radnika. Također, nerijetko se stvaraju loši odnosi u radnoj sredini, koji produciraju degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivog okruženje, gdje se na taj način pogoršavaju uslovi rada za radnika, ili dovode do toga da se radnik izoluje. Sve ovo može da producira konflikte.

Cilj ove radionice nije u davanju uputa za djelovanje, rukovodećih radnika u procesu rada ili HR menadžerima kako će neke od ovih konflikata konkretno rješavati već u osposobljavanju da prepozna potencijalne konflikte i djeluje preventivno u njihovom razrješavanju. Iz tih razloga veoma je važna izgradnja i održavanje kulture rada i prepoznavanja potencijalnih konflikata i njihovog rješavanja bez velikih potresa u radnoj sredini.

Broj učesnika je ograničen na 25

U slučaju zaoštravanja epidemioloških mjera organizator zadržava pravo da prijavljenim učesnicima za radionicu ponudi opciju webinara o čemu ćemo Vas blagovremeno informisati!

SADRŽAJ RADIONICE

Razumijevanje prirode konflikata i upravljanje konfliktima

 • Razumijevanje konflikta u radnoj sredini
 • Različiti faktori koji mogu dovesti do konflikta
 • Razumijevanje različitih načina reagovanja u konfliktnim situacijama u zavisnosti od strukture ličnosti osobe
 • Upravljanje konfliktima vs rješavanje konflikata

Uzroci nastanka konflikata

 • Kako konflikt nastaje
 • Uzroci i simptomi konflikta
 • Vrste konflikata
 • Različite faze i nivoi konflikta

Faze rješavanje konflikata

 • Faze rješavanja konflikta
 • Analiza konflikta

Odgovor na konflikt – Različiti stilovi i strategije upravljanja konfliktima

 • Različitih stilova upravljanja – ključne karakteristike
 • Strategije upravljanja konfliktima

Vještine upravljanja konfliktima

 • Aktivno slušanje
 • Facilitacija

Pitanja, odgovori, komentari

Osnovni pojmovi koji će sa učesnicima u interaktivnoj formi biti elaborirani:

Konfliktna situacija u organizaciji označava određeno stanje i klimu latentne opasnosti od nastanka i ispoljavanja sukoba.

Konfliktna akcija predstavlja oblike i način ispoljavanja sukoba i konflikata.

Konflikti i sukobi pojedinaca ili grupa su simptom da je u preduzeću narušeno određeno stanje organizacione ravnoteže.

Klasična teorija sukobe i konflikte smatra nepoželjnom i štetnom pojavom, koju treba na svaki način izbjegavati, a kada se pojavi odmah rješavati i eliminisati.

Savremena teorija organizacije sukobe i konflikte posmatra kao prirodnu, neizbežnu i normalnu pojavu i stanje organizacije.

Konflikti i sukobi su prijetnja stabilnosti organizacije, ali mogu biti i podsticaj za razvoj i progres preduzeća.

Menadžment preduzeća koristi pojavu konstruktivnih i destruktivnih konflikata radi ostvarivanja određenih ciljeva preduzeća, jačanja kohezivnosti organizacije, stvaranja pozitivne organizacione klime i sprečavanja dezorganizacije.

OSNOVNI CILJ RADIONICE:

 • Osvježiti stara i steći nova znanja i vještine o konfliktima i upravljanju konfliktima
 • Naučiti učesnike kako prepoznati faze i intenzitet konflikta, zadržati se u mirnom stanju kako bi mogli “trezveno” razmisliti i reagirati na pravi način u svrhu razrješenja konflikta, zadržavanja dobrog odnosa i nastavka saradnje.

PREDAVAČ:

Tufo Omir, dipl.ecc.

TRAJANJE RADIONICE
U vremenu 9:30 – 15:00

RADIONICA / WEBINAR JE NAMIJENJEN

 • Vlasnicima, direktorima i HR menadžerima
 • Sudionicima u poslovnom procesu, koji u opisu svog posla imaju kontakt s ljudima, bilo da je u pitanju poslovna komunikacija s klijentima, bilo međuljudski odnosi sa saradnicima u radnom procesu.
 • Direktorima pravnih službi u javnom i privatnom sektoru,
 • Pravnicima u privrednim društvima, javnim ustanovama i institucijama

KOTIZACIJA ZA (sa PDV-om):

RADIONICA
185 KM po jednom učesniku;
175 KM
 po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM 
po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

WEBINAR (pregled snimka radionice)
165 KM po jednom učesniku;
145 KM
 po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
125 KM 
po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu radionice
 • Materijal za pisanje (za učesnike radionice)
 • Prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike radionice)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA RADIONICU / WEBINAR

Obavezna prijava za radionicu putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati radionici / webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

ČASOPIS

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2022. godinu – 230 KM sa PDV-om

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 230 KM, godišnja pretplata za 2021. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.092 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu

PRIRUČNICI

Priručnici iz radnih odnosa i zaštite na radu

Komentar Zakona o radu FBiH – 25 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 8 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 40 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 18 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika – 10 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 10 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 10 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 15 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 10 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 10 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 15 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada – 20 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 20 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH– 25 KM

Priručnik – Smjernice za rad povjerenika za zaštitu na radu – 27 KM

CD – Model pravilnika o zaštiti na radu FBiH (NOVO) – 30 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

preuzeto sa: mreza-mira
No Comments

Post A Comment