Udruženje Mreža za izgradnju mira poziva fizička i pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini da dostave ponude za pripremu i sprovođenje 3 dvodnevna treninga

Udruženje Mreža za izgradnju mira poziva fizička i pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini da dostave ponude za pripremu i sprovođenje 3 dvodnevna treninga

U sklopu aktivnosti vezanih za implementaciju projekta „Snaga lokalnog“ Udruženje Mreža za izgradnju mira pristupila je prikupljanju ponuda u okviru projekta Snaga lokalnog  za  trenere/trenerice za pripremu i sprovođenje 3 dvodnevna treninga.

Treninzi će biti održani u periodu januar – april 2024. godine.

Na oglas se mogu prijaviti fizička lica i pravna lica koja mogu dostaviti zakonski validnu fakturu za isporučenu uslugu.

Teme treninga:

 • Pisanje projektnih prijedloga za pozive za finansiranje koje objavljuju ministarstva i općine;
 • Strategije marketinga  i  održivost OCD;
 • Korištenje socijalnih mreža u svrhu promocije rada OCD i cyber security.

Zadaci:

 • Razvoj programa edukacije u skladu sa uputama koordinatora_ice Udruženja;
 • Priprema programa i materijala za trening u skladu sa uputama koordinatora_ice Udruženja;
 • Podrška koordinatoru_ici Udruženja u organizaciji treninga;
 • Provedba treninga;
 • Priprema sadržaja za interaktivnu web stranica o finansijskoj održivosti OCD – u skladu sa uputama koordinatora_ice Udruženja;
 • Priprema izvještaja nakon treninga.

Ukupan raspoloživi budžet po ovom pozivu iznosi bruto 1.000,00 BAM.

Potrebno iskustvo, znanje i vještine:

 • Najmanje 5 godina primijenjenog iskustva u navedenoj oblasti;
 • 3 godine iskustva u provedbi edukativnih programa;
 • Primjena metoda učenja kroz rad (learning by doing) kao i interaktivnih metoda i vizualnih i dr. materijala u realizaciji obuka;
 • Iskustvo rada u i sa organizacijama civilnog društva;
 • Izvrsne vještine pisane i verbalne komunikacije;
 • Poštivanje vremenskih okvira i izvršavanje zadataka u zadatim rokovima.

Autorska prava

 • Sadržaj podataka/materijala dobijenog tokom angažmana je podložan zaštiti i vlasništvo je Udruženja mreže za izgradnju mira, te se ne smije, ni u cijelosti ni u fragmentima, koristiti na trećim stranama bez saglasnosti vlasnika. Upotreba podataka je moguća i opravdana samo u okviru aktivnosti projekta koji se realizuje.

Način i rok za dostavljanje prijave

Svi zainteresovani aplikanti za dostavljanje prijava, moraju najkasnije do 21.01.2023. do 23:59h dostaviti sljedeću dokumentaciju na email info@snagalokalnog.ba.

 • Prijavni obrazac http://snagalokalnog.ba/formular/treneri.php
 • CV kandidata na BHS jeziku ili na engleskom jeziku, u kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravne osobe takođe trebaju dostaviti CV osobe koja će raditi na realizaciji obuke.

U emailu aplikanti trebaju naglasiti za koju tačno se poziciju prijavljuju.

Dodatne informacije za dostavu ponuda:

Prije dostavljanja ponude potrebno je obavezno se registrovati u bazu korisnika na stranici Snaga Lokalnog https://organizacije.snagalokalnog.ba/public/

Pitanja u vezi s pozivom mogu se dostaviti na elektronsku adresu una.telegrafcic@mreza-mira.net  najkasnije do 18.01.2024. godine do 16:00 sati, a odgovor će uslijediti najkasnije  19.01.2024.  do 16:30 sati.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Mreže za izgradnju mira vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije aplikanta.

Projekat “Snaga lokalnog” ima za cilj pomoć zajednicama u BiH za razvoj njihovih kapaciteta koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment