Udruženje „Žene sa Une“ objavljuje: JAVNI POZIV za izbor konsultanta

Udruženje „Žene sa Une“ objavljuje: JAVNI POZIV za izbor konsultanta

Rok prijave 08.12.2022

Za potrebe provođenja projekta „Direktna asistencija djeci i adolescentima koji žive i rade na ulici – DIREKT“ koji podržava Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) udruženje „Žene sa Une“ objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge:

 1. Konsultant za izradu participativne metodologije za procjenu kapaciteta ustanova, institucija

i organizacija civilnog društva koje pružaju asistenciju žrtvama trgovine ljudima

 • Konsultant/Koordinator procjene kapaciteta       ustanova, institucija i organizacija civilnog

društva koje pružaju asistenciju žrtvama trgovine ljudima

O projektu

Projekat „Direktna asistencija djeci i adolescentima koji žive i rade na ulici – DIREKT“ provodi

Udruženje „Žene sa Une“ uz podršku Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE).

Cilj projekta je poboljšanje mjera zaštite za djecu i adolescente izložene štetnom radu, zlostavljanju i

zanemarivanju i drugu djecu za koju se smatra da su u riziku od trgovine ljudima.

U svrhu postizanja gore navedenog cilja, predviđena je realizacija nekoliko specifičnih aktivnosti u

sljedeća tri glavna područja djelovanja:

 1. poboljšano pružanje direktnih usluga djeci i adolescentima koji žive i rade na ulici;
 2. djeci i adolescentima izloženoj radu na ulici, zlostavljanju, zanemarivanju, djeci bez stalnog prebivališta i drugoj djeci za koju se smatra da su u opasnosti, kao i njihovim porodicama omogućen lakši pristup odgovarajućim uslugama u zajednici kroz rad programa jačanja porodice;
 3. unapređenje sistemskih rješenja sa posebnim fokusom na povećanu dostupnost i raznovrsnost usluga socijalne zaštite i poboljšanje socijalne inkluzije i reintegracije za djecu i adolescente koji žive i rade na ulici i porodice u riziku

Opis zadatka

Domaći i međunarodni izvještaji sugerišu da je BiH i dalje zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima, gdje djeca žrtve čine značajan udio. Većina stručnog osoblja koje radi direktno sa djecom, uključujući agencije za provođenje zakona, centre za socijalni rad, nastavnike i stručnjake u školama, nemaju dovoljno znanja ni vještina da prepoznaju ili identifikuju znakove trgovine djecom. Također, nadležno stručno osoblje u različitim institucijama različito razumije trgovinu djecom (npr. pogrešno pretpostavljaju da je stvarna pojava iskorištavanja djece preduslov da se krivično djelo kvalifikuje kao trgovina djecom). Nedostatak znanja među profesionalcima sprečava proaktivnu

identifikaciju djece žrtava, što uključuje prepoznavanje pokazatelja trgovine ljudima. U zadnje tri godine policijske agencije u BiH su evidentirale samo nekoliko slučajeva u kojima su utvrđeni elementi trgovine djecom ili srodnih krivičnih djela. Ti slučajevi su proslijeđeni nadležnoj policijskoj agenciji. Neki slučajevi nikada nisu dalje procesuirani zbog nedostatka dokaza da je počinjeno krivično djelo.

Trgovina djecom u BiH najčešće se manifestuje kao prisilno prosjačenje i prisilni rad na ulici. Na osnovu dosadašnjih pokazatelja primjetno je da je u Bosni i Hercegovini “prosjačenje djece“ jedan od raširenih oblika radne eksploatacije djece i da je u uskoj vezi sa zlostavljanjem i zanemarivanjem djece koja su izložena svakodnevnom ugrožavanju njihovog života i zdravlja i u stalnom su riziku da postanu žrtve trgovine ljudima.

U cilju procjene kapaciteta ustanova, institucija i organizacija civilnog društva koje pružaju asistenciju žrtvama trgovine ljudima u Unsko-sanskom kantonu, Udruženje „Žene sa Une“ provodi Procjena kapaciteta ustanova, institucija i organizacija civilnog društva koje pružaju asistenciju žrtvama trgovine ljudima. Svrha ove aktivnosti je procjena kapaciteta i razvijanje participativne metodologije za procjenu kapaciteta institucija, ustanova i organizacija civilnog društva kako bi se utvrdilo postojanje kapaciteta i funkcionisanje multisektorske suradnje u sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima. Naime, evidentan je mali broj NVO koje pružaju direktnu pomoć i podršku žrtvama trgovine ljudima a istovremeno postoji određeni broj NVO koje ad hoc provode neke preventivne aktivnosti. Stoga, potrebno je izvršiti brzu procjenu kapaciteta postojećih NVO i njihove povezanosti sa postojećim sistemima podrške, kao i procijeniti mogućnost suradnje sa nadležnim institucijama. Za potrebe ove procjene će biti razvijena participativna metodologija i procjena će obuhvatiti NVO u svim gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona. Dodatno, procjenom će biti obuhvaćene i nadležne institucije: Sud, Tužilaštvo, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike, Ministarstvo obrazovanja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Gradovi i općine USKa, Domovi zdravlja, Centri za socijalni rad, Centri za mentalno zdravlje, Zavod za besplatnu pravnu pomoć, Zavod za zapošljavanje i relevantne organizacije civilnog društva. Procjeno se planira obuhvatiti najmanje 80 predstavnika ključnih aktera iz ove oblasti na nivou USK-a. Na temelju prikupljenih podataka pripremit će se Izvještaj o provedenoj procjeni kapaciteta i poseban fokus će se staviti na pozitivne primjere, raspoložive usluge i servise sa ciljem njihovog unapređenja.

Od konsultanata/ica se očekuje sljedeće:

 1. Konsultant za izradu participativne metodologije za procjenu kapaciteta ustanova, institucija

i organizacija civilnog društva koje pružaju asistenciju žrtvama trgovine ljudima:

 • Izrada participativne metodologije za procjenu kapaciteta ustanova, institucija i organizacija

civilnog društva koje pružaju asistenciju žrtvama trgovine ljudima u Unsko-sanskom kanton

 • Izrada plana provedbe participativne procjene usaglašenog sa Udruženjem „Žene sa Une“ i Koordinatorom za procjenu koji će biti angažiran u okviru projekta
 • Izrada finalnog izvještaja sa opažanjima, zaključcima i preporukama za daljnje djelovanje
 • Učešće u prezentaciji rezultata na javnim događajima
 • Konsultant/Koordinator procjene kapaciteta       ustanova, institucija i organizacija civilnog

društva koje pružaju asistenciju žrtvama trgovine ljudima:

 • Izrada plana provedbe participativne procjene usaglašenog sa Udruženjem „Žene sa Une“ a na osnovu razvijene participativne metodologije
 • provođenje procjene i prikupljanje podataka u identificiranim institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva (najmanje 80 predstavnika ključnih aktera iz ove oblasti na nivou USK-a)
 • Razvrstavanje i analiza podataka

Uvjeti anganžmana

Konsultanti/ice će biti angažirani/e na osnovu ugovora o djelu. Sjedište konsultanata/ica je Udruženje „Žene sa Une“ u Bihaću. Anganžman predviđa putovanja unutar Unsko-sanskog kantona ili online sastanke sa relevantnim grupama, institucijama i pojedincima. Na ovaj javni poziv se mogu prijaviti konsultanti/ice iz Bosne i Hercegovine. Obračun naknade za pružene usluge će se vršiti na osnovu broja dana anganžmana. Okvirni period angažmana je:

 1. Konsultant za izradu participativne metodologije za procjenu kapaciteta ustanova, institucija i organizacija civilnog društva koje pružaju asistenciju žrtvama trgovine ljudima – 12 ekspert-dana u periodu od dva mjeseca.
 2. Konsultant/Koordinator procjene kapaciteta ustanova, institucija i organizacija civilnog društva koje pružaju asistenciju žrtvama trgovine ljudima – 20 ekspert-dana u periodu od dva mjeseca

Kvalifikacije konsultanta/ice

Eliminatorne kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma
  • Najmanje 5 godina radnog iskustva u pripremi i realizaciji istraživanja
  • Najmanje 2 godina relevantnog analitičkog i istraživačkog iskustva i objavljenih publikacija

Poželjne kvalifikacije:

 • Poznavanje pitanja vezanih za trgovinu ljudima
  • Poznavanje mehanizma koordinacije u prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima
  • Iskustvo u procesima uspostavljanja sistema za prikopljanje podataka, praćenje stanja i izvještavanje
  • Izražene komunikacijske i analitičke vještine
  • Spremnost na timski rad i saradnju sa svim akterima

Način apliciranja

Ako ispunjavate gore navedene uvjete potrebno je da svoju ponudu dostavite na sljedeće adresu: Udruženje „Žene sa Une“

Ul. Krupska 26

77 000 Bihać

ili putem elektronske pošte na adresu administracija@zenesaune.org sa naznakom „Za javni poziv –

projekat DIREKT“. Ponude dostavljene putem elektroničke pošte moraju biti potpisane i skenirane.

Ponuda mora da sadrži sljedeće:

 1. kratko prateće pismo (do 1000 riječi)
 2. biografiju kandidata/kinje sa dokazima o eliminatornim i poželjnim kvalifikacijama (kopija univerzitetske diplome, dokaz o iskustvu u pripremi i realizaciji istraživanja/primjeri istraživanja ili linkovi objavljenih istraživačkih radova i dokaz o objavljenim publikacijama/printana verzija, link, naziv časopisa i sl.)
 3. prijedlog plana rada u kojemu treba biti naznačena metodologiju rada, aktivnosti, očekivani

rezultati i vrijeme potrebno za svaku od aktivnosti

 • finansijsku ponudu

Rok za predaju ponude

Rok za predaju ponude je do 08.12.2022. godine do 13:00 časova. Ponude pristigle nakon ovog roka

neće se uzeti u razmatranje.


Preuzeto sa: Hocu.ba

No Comments

Post A Comment